Certificaten

Professionele uitmuntendheid.

Wij zijn trost op de verkregen certificaten.

MILIEUPRODUCTVERKLARING

Het Sloveens Instituut voor Civiele Techniek (ZAG) heeft een analyse van productlevenscyclus (LCA-analyse) uitgevoerd voor Kerrock-composietpanelen en een milieuproductverklaring (EPD) afgegeven op basis van LCA-analyse in overeenstemming met ISO 14025 en EN 15804:2012 + A2:2019.
De EPD berekent de impact van Kerrock op de opwarming van de aarde en andere belangrijke indicatoren van milieueffecten. De resultaten in het EPD laten gunstige milieueffecten zien en zijn in lijn met de inzet van Kolpa d.o.o. om de ecologische voetafdruk van Kerrock te verkleinen.

Verkrijg het document

ANTIBACTERIËLE EFFECTIVITEIT

Kerrock® voorkomt de groei van bacteriën. Kerrock+ heeft daarnaast ook een uitstekende antibacteriële werking. Het testen en evalueren van de werkzaamheid van antimicrobiële middelen in Kerrock®-materiaal (Evaluation Report of Antimicrobial Efficacy) werd uitgevoerd in het BASF-laboratorium (rapportnr. BSL-140, TA20100906).

Verkrijg het document

ISO 9001

Kolpa d.o.o., de fabrikant van Kerrock®, heeft een kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd in overeenstemming met de EN ISO 9001 norm. Op deze manier toont het zijn vermogen om consequent de kwaliteit van producten en diensten te waarborgen die voldoen aan de eisen van de klant en de toepasselijke regelgeving.

Verkrijg het document

ISO 14001

Deze norm biedt de mogelijkheid om de milieuaspecten die voortvloeien uit elke uitgeoefende activiteit van het bedrijf te systematiseren. Naast het bevorderen van milieubescherming en het voorkomen van vervuiling, bevordert het ook het sociaaleconomische evenwicht of de sociale verantwoordelijkheid. Kolpa d.d., de fabrikant van Kerrock®, heeft een gecertificeerd milieumanagementsysteem.

Verkrijg het document

ISO 19712

Kerrock® voldoet aan of overtreft alle eisen die zijn gedefinieerd in ISO 19712 voor decoratieve massieve oppervlaktematerialen voor werkoppervlakken, wandbedekking en ontworpen producten. Deel 2: Bepaling van eigenschappen – composietpanelen Deel 3: Bepaling van eigenschappen – ontworpen producten Externe testen werden uitgevoerd bij ZAG (Sloveens Instituut voor Bouwtechniek), rapportnr. 884/18-460-1, en interne tests in het laboratorium van Kolpa.

Verkrijg het document

Fasade in stenske obloge - Zavod za gradbeništvo slovenije

Het Nationaal Laboratorium voor Gezondheid, Milieu en Voedsel (NLZOH), het centrale Sloveense volksgezondheidslaboratorium dat zich bezighoudt met hygiënische en gezondheids-ecologische activiteiten, bevestigt dat Kerrock® een veilig materiaal is voor direct contact met alle soorten voedsel, zonder risico voor de volksgezondheid. Het voldoet aan Verordening (EG) nr 10/2011 (met wijzigingen tot 2018) en Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EG) nr. 1935/2004.

Verkrijg het document

Gevels en wandbekleding - Instituut voor Civiele Techniek van Slovenië

De belangrijkste Sloveense, door de staat aangewezen technische goedkeuringsinstantie ZAG (Sloveens instituut voor bouwtechniek) heeft de Sloveense technische goedkeuring (Slovenian Tehnical Approval) STS-11/0024 verleend voor KERROCK-PANEEL VOOR GEVEL- EN WANDBEKLEDINGEN. Deze technische goedkeuring bewijst de geschiktheid en is cruciaal voor het gebruik van Kerrock® panelen / elementen voor ventilatiegevels.

Verkrijg het document

Brandreactie

De reactie op vuur van Kerrock®-materiaal voor de bouwsector werd aangetoond door een analyse van het gedrag in de beginfase van een brand. De testen zijn uitgevoerd in overeenstemming met de eisen die voortvloeien uit de Europese norm EN 13501-1 (Euroclass System). Voor het Kerrock® paneel werd een brandreactieklasse B-s1, d0 vastgesteld. De tests werden uitgevoerd:

 • op het CSI (Certification and Behavioral Analysis Center – Italia) – Classificatierapport 0710 DC REA 15¬_6
 • bij ZAG (Sloveens Instituut voor Bouwtechniek) – Classificatierapport nr. P 0942/10-530-4

Ook zijn Kerrock-brandtesten uitgevoerd volgens de norm DIN 4102-1 bij HFM TUM (Technische Universitat München). Kerrock® ontving een B1-beoordeling voor bouwmateriaal – Testrapport B15159. Kerrock®-materiaal is ook getest op rookgasemissies en toxiciteit (testen van de rookontwikkeling en toxiciteit) in overeenstemming met MSC-resolutie: 61 (67), FTP code, Bijlage 1, Deel 2. Exova Warringtonfire heeft deze test uitgevoerd en Kerrock® materiaal voldoet aan de eisen van IMO FTPC, Deel 2 hoofdstuk 2.6.1.1 Rook en hoofdstuk 2.6.2 Rookgastoxiciteit en toxiciteit (Rapport nr. 2011-1241-1). Dit bewijst de geschiktheid van het gebruik van Kerrock®-materiaal voor scheidingswanden, bekleding en plafonds.

Verkrijg het document

MED - Schip apparatuur

Kerrock® MF-materiaal is geschikt voor uitrusting op schepen, aangezien het voldoet aan de vereisten van MED (Marine Equipment Directive). Voor de MED-richtlijn zijn prestatienormen en tests vastgesteld door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en de Europese instellingen voor standardisatie. LAPI, een certificeringsinstantie uit Italië, voerde materiaaltesten uit voor Kerrock® MF voor module B (certificaat nr. 0987 / MED-B / 686 Rev.1) en voerde een audit uit van het productiekwaliteitscontrolesysteem voor module D (certificaat nr. 0987 / MED -D / 702).

Verkrijg het document

voertuig uitrusting

Kerrock®-materiaal is geschikt gezien de ontvlambaarheid van interieurmaterialen voor bepaalde categorieën motorvoertuigen / bussen, aangezien het voldoet aan Verordening nr. 118 (R118). Het LAPI-laboratorium uit Italië heeft Kerrock®-materiaal getest (testrapport nr. 1386.6MT0030 / 19). DEKRA heeft technisch rapport 19M3-01779-00 opgesteld en, in samenwerking met de NSAI certificeringsinstantie, een typegoedkeuringscertificaat voor Kerrock®-materiaal afgegeven.

Verkrijg het document

trein apparatuur

Kerrock®-materiaal is geschikt in termen van brandeigenschappen als reactie op vuur van materialen en producten die worden gebruikt op treinen en worden gedefinieerd in de norm EN 45545-2 (European Union Standard Fire Testing to Railway Components). Het LAPI-laboratorium uit Italië voerde voor ons tests uit van Kerrock platen. Op basis van de testresultaten voldoet het monster aan de R2-vereisten (voor gevarenniveau R2) voor Kerrock® standaardplaten (testrapport nr. 1800.1IS0040 / 19) en volgens R1 voor Kerrock® MF-platen (testrapport nr.: 352.1IS0040/20).

Verkrijg het document

Emisije Hos

Het Zweedse geaccrediteerde laboratorium RI.SE heeft metingen uitgevoerd van emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) volgens EN ISO 16000-9: 2006 (binnenlucht – deel 9), kankerverwekkende stoffen op de Kerrock®-plaat (EU-verordening nr. 1272/2008 bijlage VI, cat. 1A en 1B) en formaldehyde en aceetaldehyde (ISO 16000-3: 2001). De gemeten VOS-waarden liggen ruim onder de toegestane waarden en er zijn geen kankerverwekkende stoffen aangetroffen; Rapport nr.: 2F000828, RI.SE). Het resultaat van de test is dat Kerrock® voldoet aan de eisen van de hoge klasse M1 voor registratie volgens Byggvarubedömningen Zweden. De procedure is gaande. We hebben ook contacten gelegd met UL om het Greenguard-certificaat te verkrijgen dat een vergelijkbaar gebied bestrijkt als het bovengenoemde Zweedse.

Verkrijg het document

Izjava Reach

Verklaring van overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie, beoordeling, goedkeuring en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). Deze verklaring bevestigt dat de borden, schalen, Kerrock®-lijm vervaardigd en geleverd door Kolpa geen stoffen bevatten die zouden worden geclassificeerd als zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) in hoeveelheden van meer dan 0,1% gewicht.

We gebruiken stoffen en mengsels die zijn geregistreerd door onze leveranciers of fabrikanten. Als eindgebruiker staan wij in voortdurend contact met onze leveranciers in verband met REACH.

We controleren ook regelmatig de lijst van zorgwekkende stoffen (SVHC) die beschikbaar is op de website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) op; http://www.echa.europa.eu/en/candidate-list-table.

Verkrijg het document

Leed

LEED, (Leadership in Energy & Environmental Design) is een toonaangevend internationaal systeem of programma voor de beoordeling / certificering van planning (ontwerp) in de bouw, dat tegelijkertijd ‘s werelds beste praktijken bij de constructie van gebouwen en het gebruik van bouwproducten promoot. Het helpt professionals om de kwaliteit van bouwproducten te verbeteren en de impact op het milieu te verminderen. De groene bouwsector groeit snel, dus eigenaren en aannemers realiseren zich in toenemende mate de voordelen van LEED-certificering.

 • Kerrock® is een materiaal met een lange levensduur, de producten kunnen echter worden verplaatst en hergebruikt.
 • Producten gemaakt van Kerrock® kunnen volledig worden gerecycled en omgezet in grondstoffen die geschikt zijn voor de vervaardiging van nieuwe producten of voor de behoeften van de rest van de industrie. Grotere delen (delen van gevelplaten, gevelbekleding, …) kunnen met Kerrock® lijm verwerkt worden tot andere producten, zoals bijv. meubilair.
 • Kerrock® bevat tot 40% gerecyclede stoffen.
 • Kerrock® is gemaakt van materialen die afkomstig zijn van de dichtstbijzijnde lokale bronnen, waardoor de impact op het milieu wordt verminderd.
 • De Kerrock®-lijm die wordt gebruikt om producten te verlijmen, is bij de eindgebruiker volledig uitgehard en geeft geen vluchtige organische stoffen (VOS) af.
 • Kerrock® producten zijn zeer geschikt voor gebruik binnenshuis omdat ze praktisch geen vluchtige organische stoffen (VOS) afgeven. Het bewijs vormen de tests in het onafhankelijk laboratorium RI.SE (rapportnr. 2F000828, RI.SE).
 • Kerrock® is een composietmateriaal dat voldoet aan de REACH-richtlijn. Het bevat geen stoffen die voorkomen op de SVHC-lijst (lijst voor zeer zorgwekkende stoffen).
 • Geen van de samenstellingen die worden gebruikt om Kerrock®-panelen te maken, bevatten ftalaten, zware metalen, chroom (VI) -verbindingen of andere kankerverwekkende stoffen.
 • Kerrock® panelen zijn zelfdovend, maar stoten geen giftige gassen uit bij een externe vuurbron (rapportnr. 2011-1241-1, EXOVA Warringtonfire)

Subscribe to our newsletter and stay up to date on what's new

KEEP IN TOUCH